سامانه استعلام تاییدیه تحصیلی

سامانه استعلام تاییدیه تحصیلی و دریافت کد صحت کاردانی و کارشناسی


لینک زیر را انتخاب نمایید.

 

https://portal.saorg.ir/