مدارک لازم جهت دریافت کارت بسیج

 

1- کپی کارت دانشجویی دارای اعتبار (2 سری)

2- کپی شناسنامه از صفحه اول (2 سری)

3- کارت ملی پشت و رو (2 سری)

4- جهت عضویت عادی (3 قطعه عکس 4*3)

5- جهت عضویت فعال (5 قطعه عکس 4*3)

6- تکمیل درخواست فرم عضویت

(به امور فرهنگی مرکز مراجعه شود)