فایل PDF قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی و کاربردی

شرایط پذیرش دانشجو

ماده 1

شرایط ورود به یک دوره آموزشی پودمانی به شرح زیر می باشد :

1_داشتن حداقل گواهینامه دوره پایان متوسطه از داخل یا خارج از کشور مورد تایید وزارت آموزش و پرورش .

2_داشتن شرایط ورودی مندرج در برنامه درسی هر پودمان :

تبصره : برای ورود به هر پودمان یا دوره پودمانی آزمون ورودی وجود ندارد . لکن ثبت نام در مراکز مبتنی بر نیاز سنجی ظرفیت های موجود بود .

ماده 2

پذیرفته شدگان در هر پودمان آموزشی موظفند در مهلت هایی که توسط دانشگاه جامع علمی _ کاربردی اعلام می شود ، برای نام نویسی در آن پودمان به مراکز تجاری مراجعه نمایند . چنانچه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر جهت ثبت نام در نخستین پودمان مراجعه ننمایند ، پذیرش آنها کان لم یکن تلقی می شود و برای ثبت نام می بایست مجددا اقدام نمایند .

ماده3

دانشجو در یک زمان حق ثبت نام و تحصیل در بیش از یک پودمان و در بیش از یک مراکز مجری را نخواهد داشت

=================

ماده 4

در نظام پودمانی ارزش هر درس با تعداد و ساعتهای آن درس ( نظیر و عملی ) سنجیده می شود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو در هر درس از پودمان به همان پودمان محدود است .

ماده 5

دوره کاردانی علمی _ کاربردی پودمانی از مجموعه پودمان های عمومی ( با توجه به سر فصل دروس عمومی کاردانی ) پایه و تخصصی و کارآموزی تشکیل می شود . جمع پودمان های دوره بین 8 تا 12 پودمان و مجموع ساعات دوره بین 1200 تا 2000 ساعت خواهد بود .

ماده 6

طول مدت یک پودمان 16 هفته است ، لکن یک واحد مجری پس از اخذ مجوزهای لازم از دانشگاه جامع علمی کاربردی مجاز می باشد ، بر اساس نیاز دستاگاه های اجرایی و یا شاغلین ، مدت برگزاری یک پودمان را حداکثر به دو برابر افزایش یا به نصف کاهش می دهد .

ماده 7

مراکز مجری در صورت داشتن شرایط ازم می توانند ، در هر سال حداکثر 3 پودمان از یک برنامه آموزشی پودمانی را اجرا نمایند .

=================

ماده 8

یک پودمان و یا دروس یک پودمان می تواند به صورت حضوری و یا با توجه به شرایط خاص برخی از دوره ها پس از اخذ مجوز لازم از دانشگاه علمی _ کاربردی به صورت غیر حضوری ارائه شود .

ماده 9

در دروس حضوری پودمان ، حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است . ساعات غیبت دانشجو در هر درس ( به صورت موجه یا غیر موجه ) نباید 16.3 مجموع ساعات آن درس تجاوز کند ، در غیر این صورت آن درس حذف و دانشجو موظف به تکرار آن درس می باشد .

ماده 10

غیبت موجه یا غیر موجه در امتحان ، هر درس موجب حذف آن درس می شود و دانشجو موظف است ، مجددا برای آن درس ثبت نام نماید .

==================

ماده 11

دانشجو نمی تواند پس از ثبت نام ، بخشی از یک پودمان را حذف و بخشی دیگر از یک پودمان را به پودمان موفق اضافه نماید . در عین حال دانشجو می تواند ، در مهلتی کمتر از دو هفته پس از شروع تحصیل ، در صورتی که در همان مرکز مجری پودمان دیگری از همان دوره آموزشی ارائه می شود ، نسبت به حذف پودمان و ثبت نام در پودمان دیگر پس از موافقت مرکز مجری اقدام نماید . بدیهی است ، دانشجو می بایست شرایط ورود به پودمان جدید را داشته باشد .

===================

ماده 12

معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو هر درس بر اساس امتحان پایان آن درس ( حداقل 50 درصد نمره ) و ارزیابی دانشجو در طول درس ( حداکثر 50 درصد نمره ) به صورت عددی یا صفر تا بیست می باشد .

ماده 13

حداقل نمره قبولی برای هر درس 12 و حداقل معدل برای هر پودمان 12 می باشد .

تبصره 1 :

در صورتی که معدل پودمان بالاتر از نمره 12 بوده و فقط نمره یک درس کمتر از 12 باشد ، دانشجو ملزم به تکرار همان درس می باشد و می تواند پودمان بعدی خود را با درنظر گرفتن سایر شرایط انتخاب و ثبت نام نماید .

تبصره 2 :

در صورتی که معدل پودمان زیر 12 ولی نمرات برخی از دروس بالاتر از 12 باشد دانشجو ملزم به ثبت نام در درسی که نمره کمتر از 12 کسب نموده بوده و ثبت نام در پودمان بعدی مجاز نمی باشد .

تبصره 3 :

در صورتی که یک معدل پودمان زیر 12 بوده و تنها یک نمره وی موجب ردی در پودمان شده باشد در حالت فوق دانشجو ملزم به تکرار آن درس بوده و علاوه بر آن می تواند با رعایت سایر شرایط در پودمان بعد نیز ثبت نام نماید .

تبصره 4 :

در صورتی که یک درس از پودمان جنبه پیش نیاز برای درسی از پودمان فوق و یا پودمان دیگر را داشته باشد ، در صورتی که دانشجو یک بار در درس فوق ثبت نام نموده و در کلاس ها شرکت نموده باشد ولی نمره قبولی را کسب ننموده باشد ، عنوان پیش نیاز درس فوق به عنوان درس همنیاز تبدیل می شود .

ماده 14

در صورتی که دانشجو در یک درس از پودمان نمره ناتمام باشد می تواند به طور همزمان در پودمان دیگری ثبت نام نماید مشروط بر اینکه طبق برنامه درسی مصوب آن درس پیش نیاز دروس پودمان انتخابی نباشد .

تبصره 1 :

در صورتی که معدل پودمان زیر 12 نمره و بعضی از دروس بالای 12 باشد دانشجو موظف به اخذ دروس بالای 12 نمی باشد .

تبصره 2 :

منظور از ( نمره ناتمام ) عدم ارائه نمره توسط استاد به دلایلی مانند ارائه پروژه و غیره می باشد .

ماده 15

مدرس موظف است ، نمره نهایی هر درس را حداکثر ظرف 10 روز پس از برگزاری آخرین امتحان آن درس به مرکز مجری تسلیم کند .

ماده 16

مرکز مجری موظف است ، نمرات دانشجویان را حداکثر تا 3 هفته پس از برگزاری آخرین امتحان و بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و رفع اشتباهات احتمالی به واحد مربوطه دانشگاه تسلیم نماید .

ماده 17

در پایان هر پودمان کلیه نمرات دانشجو و میانگین آن در کارنامه وی ثبت می شود .

ماده 18

برای مساحبه میانگین نمرات پودمان ، نمره هر درس در تعداد واح دهای درسی آن درس ضرب می شود و مجموع حاصل ضرب های تمام دروس بر تعدد کل واحد های درسی تقسیم می شود .

================

ماده 19

تغییر محل تحصیل در اولین پودمان یک دوره آموزشی پودمانی امکان پذیر نمی باشد .

لیکن تغییر محل تحصیل در سایر پودمان ها با توجه به شرایط مرکز مجری و با نظر دانشگاه جامع علمی _ کاربردی امکان پذیر می باشد .

تبصره :

تغییر محل تحصیل در یک شهر علاوه بر رعایت سایر شرایط مستلزم موافقت مرکز مجری مبدا و مقصد و موافقت نهایی دانشگاه می باشد .

==============

ماده 20

چنانچه دانشجو کلیه دروس پودمان را با موافقت گذرانده باشد مرکز مجری گواهینامه اتمام پودمان را با ذکر نام مجری ، تاریخ شروع و اتمام مدت دوره ، تعداد واحد علمی و نظری ، میانگین نمرات ، عنوان دوره و پودمان را صادر خواهد کرد .

ماده 21

برای درج تاریخ پایان پودمان در گواهینامه دانشجویی که به علت عدم کسب نمره قبولی در برخی دروس ، مجبوریه تکرار دروس شده باشند ، از آخرین تاریخ پایان دروس استفاده می شود .

ماده 22

برای آن دسته از کسانی که محتوی پودمان / پودمان های آموزشی را به طرق مختلف فرا گرفته اند ، در صورت قبولی ، این افراد موفق به کسب گواهی گذراندن پودمان / پودمان های فوق الذکر از سوی دانشگاه خواهند شد .

ماده 23

دانشجویانی که کلیه پودمان های یک دوره را طبق برنامه مصوب و بر اساس مصوبات این آیین نامه در مدت مجاز حداقل 3 سال و حداکثر 6 سال با موفقیت گذرانده باشد دانش آموخته آن دوره شناخته و مدرک کاردانی وی توسط دانشگاه جامع علمی _ کاربردی صادر می شود . در گواهینامه پایان دوره تحصیلات پودمانی معدل کل نیز صادر می شود .

ماده 24

هرگونه تخلف از این آئین نامه در شورای آموزشی دانشگاه مورد بررسی قرار می گیرد و تصمیمات متخذ لازم الاجرا است .

ماده 25

این آئین نامه در هفت فصل و 25 ماده و 9 تبصره در نوزدهمین جلسه شورای دانشگاه جامع علمی _ کاربردی مورد بررسی قرار گرفت و در تاریخ به تصویب نهایی رسید و از تاریخ تصویب برای کلیه دانشجویان نظام پودمانی که در دانشگاه جامع علمی _ کاربردی مشغول به تحصیل می باشند لازم الاجرا است .

==============

ماده 10

معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر پودمان ، ارزشیابی هر یک از درس های آن پودمان بر مبنای : ارزیابی دانشجو در طول درس ( حداکثر پنجاه درصد نمره کل ) و آزمون پایانی آن درس ( حداقل پنجاه درصد نمره کل ) به صورت عددی بین صفر تا بیست است .

تبصره 1 :

حداقل نمره قبولی در هر درس دوازده است .

تبصره 2 :

غیبت غیر موجه در آزمون پایانی هر درس ، موجب حذف آن درس می شود و دانشجو موظف است دوباره در آن درس نام نوسی کند .

ماده 11

استاد موظف است نمره نهایی هر درس را حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از برگزاری آخرین آزمون پودمان ، به مرکز مجری تسلیم کند و مرکز نیز موظف است نمره های دانشجویان را حداکثر ظرف مدت چهار هفته پس از برگزاری آخرین آزمون پودمان و پس از رسیدگی به اعتراض ها ی دانشجویان ، به دانشگاه جامع تسلیم کند .

ماده 12

در صورتی که دانشجو در یک درس از پودمان دارای نمره ناتمام باشد ، می تواند به طور همزمان در پودمان دیگر نام نویسی کند مشروط بر اینکه طبق برنامه درسی مصوب ، آن درس پیش نیاز دروس پودمان انتخابی نباشد . در این صورت استاد درس موظف است ظرف حداکثر هشت هفته نمره قطعی دانشجو را به طور کتبی به مرکز مجری اعلام نماید .

تبصره :

منظور از نمره ناتمام عدم ارائه نمره درس از سوی استاد درس است .

ماده 13

چنانچه دانشجو همه درسهای پودمان را با موفقیت بگذراند ، مرکز مجری موظف است گواهینامه پایان پودمان را صادر و به دانشجو اعطا کند .

تبصره :

شکل و محتوای گواهینامه باید با پیشنهاد دانشگاه جامع به تصویب معاون آموزشی وزارت رسیده باشد .

ماده 14

چنانچه دانشجو همه پودمان های دوره آموزشی پودمانی را طبق برنامه مصوب وزارت و بر اساس این آئین نامه در مدت مجاز با موفقیت بگذارند ، پس از توفیق در آزمون جامع دوره کاردانی علمی _ کاربردی پودمانی دانش آموخته آن دوره شناخته می شود و موفق به دریافت مدرک کاردانی علمی _ کاربردی در رشته ذیربط می گردد .

تبصره 1 :

نحوه برگزاری آزمون جامع بر اساس شیوه نامه ای است که با پیشنهاد شورای دانشگاه جامع ، به تصویب وزارت رسیده باشد .

تبصره 2 :

مدرک تحصیلی کاردانی علمی _ کاربردی پودمانی از سوی دانشگاه جامع صادر می شود و در آن میانگین کل درس های گذرانده ذکر می گردد .