67548725022080563215

 

دانشگاه جامع علمی  کاربردی یکی از دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات وفناوری است که با هدف ارتقاء سطح مهارت شاغلین بخشهای مختلف اقتصادی و افزایش مهارت های حرفه ای فارغ التحصیلان مرکز آموزش که فاقد تجربه اجرایی می باشند تشکیل و با بکارگیری و سازمان دهی امکانات،منابع مادی وانسانی دستگاه های اجرایی،نسبت به برگزاری دوره های علمی کاربردی در مقاطع کاردانی و کارشناسی اقدام می کند.

دانشگاه جامع علمی کاربردي تنها متولی نظام آموزش عالی علمی کاربردی است که زير نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوری اداره می شود. هدف دانشگاه جامع فراهم آوردن موجباتی است که مشارکت سازمانها و دستگاههای اجرايی دولتی و غير دولتی را برای آموزش نيروی انسانی متخصص و مورد نياز بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می باشد به نحوی که دانش آموختگان بتوانند برای فعاليتی که به آنها محول می شود. دانش و مهارت لازم را کسب نمايند.
دانشگاه جامع مسووليت برنامه ريزی، سازماندهی، پشتيباني های کارشناسی، عملياتی، اطلاعات و سياستگذاريهای کلان و نيز نظارت و ارزشيابی مراکز و موسسات علمی کاربردی را بر عهده دارد.

مراکز و موسسات آموزش عالی علمی کاربردی زير نظر دانشگاه، رکن اجرايی آموزشهای علمی کاربردی و به قصد ارتقای دانش کار و ايجاد مهارت های متناسب با حوزه فعاليت شغلی افراد تاسیس شده است.

اهداف آموزشهای علمی  کاربردی

1- ايجاد بستر مناسب برای فعاليت همه جانبه(صنعتی، نظامی و دانشگاهی) در گسترش اعتلای دانش و پژوهش علمی کاربردی کشور.

2-ارتقای شاخصهای کمی و کيفی آموزشهای کاربردی در جامعه.

3- فراهم سازی زير بنای مناسب بمنظور بکارگيری توان دانش آموختگان دوره های نظری در حل مسائل کاربردی.

4-زمينه سازی زيربنای مناسب برای ايجاد انتقال تکنولوژی نوين.

اساسنامه دانشگاه

این اساسنامه با توجه به مصوبه ،نخستین جلسه شورای مالی آموزشهای علمی کاربردی مورخ 13/8/70 و برای رسیدن به هدفهایی که در آیین نامه تشکیل شورای مذکور (مصوب جلسات 234و237 شورای مالی انقلاب فرهنگی و الحاقیه ها را صلاحیه های آن) پیش بینی شده و به منظور تعیین چارچوب و خطوط املی فعالیت های دانشگاه جامع علمی – کاربردی و  مؤسسات وابسته به آن تدوین می شود.

ماده 1-  دانشگاه جامع علمی کاربردی به منظور توسعه آموزشهای عالی علمی کاربردی و به قصد ارتقاعی دانش و ایجاد مهارتهای لازم و تحریک استعدادهای نهفته در افراد تأ سیس می شود و بر ایجاد توانایی های لازم برای کاربرد علوم و تکنولوژی و انتقال افراد در طیفی از مشاغل تأکید دارد .

ماده 2-  دانشگاه جامع علمی- کاربردی که از این پس “دانشگاه جامع” نامیده می شود و مؤسسه ای آموزشی و تحقیقاتی با شخصیت حقوقی مستقل است که زیر نظر وزیر فرهنگ و آموزش عالی اداره می شود .

ماده 3-  هدف دانشگاه جامع علمی – کاربردی ، فراهم آوردن مو جباتی است که مشارکت سازمانها و دستگاههای اجرایی دولتی و غیر دولتی را برای تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ممکن سازد ، به نحوی که فارغ التحصیلان هر یک از مؤسسات وابسته به این دانشگاه بتوانند برای کاری که به آنها محول می شود دانش و مهارت لازم را کسب کنند.

ماده 4- ارکان دانشگاه جامع عبارتند از :

هیأ ت امنا
شورای مرکزی
رئیس دانشگاه

ماده 5- وظایف دانشگاه جامع در زمینه، آموزشهای علمی کاربردی و ادارات، مؤسسات وابسته به آن به شرح زیر است:

تهیه و پیشنهاد ضوابط و سیاستهای کلی تأسیس و توسعه، کیفیت اداراه و حدود فعالیت مؤسسات آموزشی وابسته و نحوه تأ مین منابع مورد نیاز به شورای عالی علمی کاربردی انجام مطالعات و برسیهای لازم به منظور تهیه ،طرحهاو برنامه هایی که با ید به تصویب شورای عالی آموزشهای علمی – کاربردی برسد .

تهیه ضوابط و استانداردهای آموزشی

همکاری با گروه آموزشهای علمی کاربردی شورای عالی برنامه ریزی برای تهیه و تنظیم برنامه های درسی تهیه ،طرحهای تأمین و استحکام اعضای هیأت علمی تخصصی مؤسسات وابسته با همکاری دستگاههای اجرایی
بررسی و پیگیری ضوابط احراز صلاحیت برای عضویت در هیأت علمی مؤسسات آموزش علمی کاربردی و شرایط ارتقای ایشان به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد.
بررسی شرایط و امکانات لازم برای مؤسسات و پیشنهاد تأسیس مؤسسات جدید در رشته ها و دوره های اینگونه آموزشهای عالی به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد.
نظارت بر جریان کار مؤسسات آموزش عالی ذیربط و ارزشیابی فعالیت ها و صدور ابلاغیه ها و دستور العمل های لازم جهت ارتقای سطح این آمو زشها .
جلب کمکهای دولت و بخشهای مختلف دولتی و غیر دولتی برای حمایت از آموزش عالی علمی – کاربردی و تخصیص متناسب اعتبارات و عوائد حاصله .
انجام تحقیقات مربوط به آموزش های عالی علمی کاربردی

ماده 6– ترکیب و نحوه تشکیل هیأت امنای دانشگاه علمی کاربردی مانند هیأت امنای سایر دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی خواهد شد.

ماده 7-  رئیس دانشگاه جامع از میان خبرگان آموزش عالی علمی- کاربردی به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی و تأ یید شورای عالی علمی کاربردی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی منصوب خواهد شد.

ماده 8- وظایف رئیس دانشگاه:

::.اجرای مصوبات وزارت فرهنگ و آموزش عالی و هیأت امنا

::.تشکیل دادن جلسات شورای مرکزی

::.نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی ، پژوهشی ، تؤسعه و تجهیز مالی ، اداری ، معاملاتی و استخدامی دانشگاه و مؤسسات وابسته بر اساس ضوابط و مقررات آموزشی

::. متد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به نام دانشگاه

::.- امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور دانشگاه

(تبصره : رئیس دانشگاه نماینده قانونی دانشگاه با حق توکیل به غیر در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی و نزد کلیه مراجع قانونی و محاکم حقوقی و جزایی است .)

ماده 9-  دانشگاه جامع می تواند بخشی از اختیارات و مسئولیتهای خود را به دستگاههای اجرایی و مؤسسات آموزش عالی علمی – کاربردی ذیصلاح تفویض نماید و با بر حسب نیاز نسبت به تأسیس مؤسسات و مراکز آموزشی طبق شرایط و مقررات آموزشی کشور برای انجام وظایف خود اقدام کند.

ماده 10- ترکیب شورای مرکزی دانشگاه جامع به شرح زیر است:

وزیر فرهنگ و آموزش عالی (رئیس شورا)

معاونان آموزشی و پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی

یکی از معاونان ذیربط وزارتخانه های صنایع سنگین، صنایع، معادن و فلزات، کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، آموزش پرورش

رئیس دانشگاه جامع (عضو و دبیر شورا )

پنج نفر از خبرگان آموزش عالی علمی کاربردی

دبیر شورای عالی آموزشهای علمی کاربردی

تبصره 1 – خبرگان آموزش عالی علمی کاربردی با حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی برای مدت چهار سال به عضو شورا در می آید.

تبصره 2 –  از یکی از معاونان ذیربط سایر وزارتخانه ها حسب مورد با حق رأی دعوت به عمل خواهد آمد.

ماده 11 – وظایف شورای مرکزی به شرح زیر است :

بررسی و تصویب طرحهای ایجاد و تؤسعه ،مؤسسات، رشته ها و دوره های آموزش عالی علمی کاربردی

و پیشنهاد تأسیس آنها به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد همکاری با گروه آموزشهای عالی علمی کاربردی شورای عالی برنامه ریزی به منظور تهیه و تنظیم برنامه های درسی بررسی  و  پیشنهاد ضوابط احراز  شرایط  و  صلاحیت عضویت  و ارتقا در هیأت علمی مؤسسات آموزش عالي علمي كاربردي به وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد.

بررسي و تصويب اساسنامه، مؤسسات وابسته و پيشنهاد به وزارتين ذيربط حسب مورد تصويب ضوابط ، معيار ها و استاندارد هاي آموزشي و پيشنهاد آن به مراجع ذيربط تهيه و پيشنهاد تشكيلات دانشگاه جامع به هيئت امنا

ماده 12- در انجام فعالیتهای دانشگاه جامع، تأکید بر استفاده از کلیه، منابع انسانی، مالی، تأسیساتی و تجهیزاتی کشور اعم از بخشهای دولتی و غیر دولتی است.

ماده 13- منابع لازم برای انجام وظایف و مأموریت های دانشگاه جامع و حمایت از آموزش های علمی کاربردی از محل بودجه عمومی، کمک دولت، سهمی که دستگاههای اجرایی در امر آموزشی دارند و نیز از محل دریافت کمک و هدایا تأمین می شود.

تبصره- نحوه کمکهای مورد بحث در این ماده طبق آیین نامه ای است که توسط شورای عالی علمی – کاربردی تصویب می شود .

ماده 14- دستور العمل ها، ضوابط و آیین نامه های لازم برای انجام وظایف دانشگاه جامع توسط رئیس دانشگاه پیشنهاد می شود و به تصویب شورای مرکزی می رسد.

ماده 15 – مؤ سسات آموزش عالی علمی کاربردی وابسته، رکن اجرایی اینگونه دوره ها را تشکیل می دهند.

این مؤ سسات توسط بخشهای دولتی و غیر دولتی و با اخذ مجوز قانونی لازم ، از طریق دانشگاه جامع تأسیس و برگزاری دوره های آموزش عالی علمی کاربردی را عهده دار می شوند.

تبصره – اینگونه مؤسسات از نظر سازمانی و حقوقی تابع وزارتخانه های مربوط هستند.

ماده 16- مؤسسات آموزش عالی علمی کاربردی که بر اساس ضوابط دانشگاه جامع اداره و مدارک تحصیلی آنها توسط دانشگاه جامع صادر می شود عبارتند از :

الف : مؤسسات با شخصیت حقوقی مستقل از دانشگاه که به یکی از دستگاه های اجرایی دولتی یا غیر دولتی وابسته بوده و مطابق اساسنامه مصوب اداره می شوند.

ب : مؤسساتی که مطابق اساسنامه دانشگاه جامع وزیر نظر سازمانی آن دانشگاه اداره می شوند.

ج : سایر مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی که می توانند با کسب مجوز های لازم است به اجرای یک یا چند دوره آموزش های عالی علمی کاربردی اقدام نمایند.

ماده 17- برنامه ها و ضوابط پذیرش دانشجو برای سطوح مختلف آموزش های علمی – کاربردی وابسته بر اساس سیاستهای مصوب شورای عالی، توسط دستگاه های اجرایی و مؤسسات آموزش عالی علمی کاربردی تهیه و پیشنهاد می شود، دانشگاه جامع این پیشنهاد را به بررسی و پس از طی مراحل قانونی لازم دستگاه ها ی اجرایی ذیربط ابلاغ می کند.

ماده 18- این اساسنامه به پیشنهاد شورای عالی علمی کاربردی در 18 ماده و 5 تبصره در تاریخ 18/7/1371 بتصویب شورای گسترش آموزش عالی رسید.

آدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی
آدرس : تهران- خیابان انقلاب – حد فاصل خیابان حافظ و نجات الهی (چهارراه کالج) – پلاک 751
تلفن: 82779  دورنگار : 88808987 -21-98+

 

آدرس وب سایت   www.uast.ac.ir