modir

اطلاعیه مهم

دانشجویان محترم در اسرع وقت به سامانه هم آوا مراجعه نموده  (به غیر از ورودی های جدید ترم یک) و ضمن مشاهده برنامه هفتگی از ثبت دروس اختصاصی و عمومی خود مطمئن شده و طبق برنامه سامانه در کلاس ها حضور یابند.

چنانچه دانشجویی درسی را اخذ ولی در سامانه ثبت نشده است، با همراه داشتن برگه انتخاب واحد حداکثر تا روز شنبه مورخ 96/7/22 به آموزش مراجعه نمایند. بدیهی است عواقب ناشی از عدم پیگیری این موضوع بر عهده دانشجو می باشد.

اکتبر 11, 2017

اطلاعیه مهم

اطلاعیه مهم دانشجویان محترم در اسرع وقت به سامانه هم آوا مراجعه نموده  (به غیر از ورودی های جدید ترم یک) و ضمن مشاهده برنامه هفتگی […]
آگوست 28, 2017

برنامه درسی و شهریه مقطع کاردانی و کارشناسی مهر 1396