مدیر گروه رشته حسابداری

به نام خالق هستي

سوابق حرفه اي و تحصيلي

 

4 

سوابق تحصيلي:

لیسانس حسابداری فوق لیسانس حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی

سوابق آموزشی:

مدرس دانشگده دکتر شریعتی

استاد راهنمای دانشجویان حسابداری

مدیر گروه حسابداری

معاون انیستیتو علوم اداری

رییس انیستیتو علوم اداری

مدرس و مدیر نمونه دانشکده دکتر شریعتی

مدرس نمونه سراسر کشور

عضو گروه برنامه ریزی دفتر آموزش کار و دانش

عضو گروه مدیریت و خدمات اجتماعی شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه جامع علمی و کاربردی

مدرس دروس تخصصی حسابداری دانشکده ارشاد دماوند و دانشگاه جامع علمی کاربردی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد

معاون گروه حسابداری دانشکده ارشاد دماوند

دبیر علمی و اجرایی اولین همایش سراسری دانشجویان حسابداری کشور

دبیر علمی و اجرایی دومین همایش سراسری دا نشجویان حسابداری کشور

عضو انجمن حسابداری ایران

مدرس آموزش های ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش

مسئول کمیته تخصصی برنامه ریزی گروه خدمات دفتر مدارس عالی وزارت آموزش و پرورش

مسئول کمیته تخصصی برنامه ریزی گروه حسابداری(تهیه برنامه های ذیل که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و در دانشگاه های سراسری و آزاد اسلامی در حال اجرا می باشد)

الف ) تهیه برنامه کاردانی پیوسته حسابداری

ب) تهیه برنامه کاردانی ناپیوسته امور اداری

ج) تهیه برنامه کارشناسی ناپیوسته حسابداری

د) تهیه برنامه کارشناسی دبیر فنی حسابداری

تحقیق و مقاله:

بررسی مسائل اشتغال فارغ التحصیلان دفتر آموزشکده ها و هنرستان های فنی و حرفه ای

بررسی کارایی شاخص بورس اوراق بهادار تهران